REGULAMIN NAJMU SAMOCHODÓW

§1
DEFINICJE

Nazwy i określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. REGULAMIN – niniejszy Regulamin, dotyczący zawierania i wykonywania umów najmu samochodów, określający prawa i obowiązki stron, zasady korzystania
  z samochodów, postępowanie reklamacyjna i pozostałe kwestie związane z najmem samochodów;
 2. UMOWA – umowa najmu Samochodu, zawierana pomiędzy Wynajmującym i Najemcą na zasadach opisanych w Regulaminie;
 3. WYNAJMUJĄCY – Strona Umowy oddająca Najemcy Samochód do używania przez czas wskazany w Umowie w zamian za wynagrodzenie i na zasadach opisanych
  w Regulaminie – Start Car Rent Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, Młynarska 42, 01-171 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000659084, REGON: 366367518, NIP: 5272793419;
 4. NAJEMCA – strona Umowy biorąca od Wynajmującego Samochód do używania przez czas wskazany w Umowie na zasadach opisanych w Regulaminie i zobowiązana do uiszczenia umówionego wynagrodzenia;
 5. KIERUJĄCY SAMOCHODEM – Najemca lub osoba wskazana przez Najemcę, upoważniona do kierowania Samochodem na podstawie Umowy;
 6. SAMOCHÓD – samochód należący do floty Wynajmującego, będący przedmiotem Umowy.

§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki Umów najmu Samochodów przez Najemcę od Wynajmującego, zasady korzystania z Samochodu, zakres odpowiedzialności, rozliczenia między stronami oraz postępowanie reklamacyjne.
 2. Regulamin stanowi integralną część Umowy najmu.
 3. Najemcą lub osobą Kierującą Samochodem może być tylko osoba posiadająca stosowne uprawnienia, w szczególności prawo jazdy odpowiedniej kategorii. Posiadanie stosownych uprawnień jest warunkiem koniecznym dla możliwości kierowania Samochodem. Wynajmujący jest uprawniony do zweryfikowania uprawnień Najemcy lub Kierującego Samochodem.

§3
REZERWACJA I ZAWARCIE UMOWY NAJMU SAMOCHODÓW

 1. Dla zawarcia Umowy najmu niezbędne jest dokonanie rezerwacji. Następuje to poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rezerwacji, znajdującego się na stronie internetowej pod adresem start.rent
 2. Rezerwacji można dokonać również telefonicznie pod numerem telefonu (22) 1202221 lub osobiście na terenie wypożyczalni.
 3. Warunki określone w rezerwacji zostaną potwierdzone w Umowie w formie pisemnej. Umowa ta zostanie zawarta przez Strony najpóźniej w trakcie odbioru Samochodu.
 4. Czas najmu oraz czas trwania Umowy najmu określa się w godzinach podając datę rozpoczęcia i zakończenia umowy.
 5. Samochód zostanie odebrany przez Najemcę lub Kierującego Samochodem w terminie i miejscu określonym w rezerwacji. Przy odbiorze zostanie sporządzony protokół odbioru pojazdu, zawierający dane identyfikujące Samochód, stan techniczny, przebieg, poziom paliwa, termin zwrotu Samochodu.
 6. W trakcie odbioru Samochodu Najemca lub osoba upoważniona do odbioru Samochodu otrzyma również kluczyki i dokumenty niezbędne do poruszania się Samochodem po drodze publicznej (dowód rejestracyjny i polisa OC).
 7. Wynajmujący jest uprawniony do żądania wpłacenia kaucji. W takim przypadku warunkiem przekazania Samochodu Najemcy lub osobie upoważnionej do odbioru jest wpłacenie kaucji w wysokości określonej w Umowie. Wysokość kaucji może być uzależniona od modelu wypożyczanego Samochodu lub czasu trwania najmu.
 8. Umowa najmu zostaje zawarta na czas wskazany w Umowie, zgodnie z rezerwacją.
 9. Wynajmujący będzie uprawniony do zakończenia najmu i wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących sytuacjach:
  1. W razie utraty uprawnień, o których mowa w §2 ust. 3 Regulaminu przez Najemcę lub Kierującego Samochodem;
  2. Udostępnienia przez Najemcę Samochodu osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Wynajmującego;
  3. Naruszenia przez Najemcę postanowień Umowy ,Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym zasad ruchu drogowego.

§4
PŁATNOŚĆ

 1. Wynagrodzenie za najem Samochodu jest uiszczane przez Najemcę z góry w jeden z następujących sposobów: przelewem internetowym lub przelewem tradycyjnym, kartą płatniczą
 2. W razie, gdy najem samochodu ma trwać dłużej niż 30 dni harmonogram zapłaty wynagrodzenia zostanie ustalony indywidualnie między Wynajmującym a Najemcą.
 3. Wysokość stawek oraz opłat dodatkowych została określona w cenniku, stanowiącym załącznik do Umowy.
 4. Wynajmujący jest uprawniony do zatrzymania kaucji w całości lub w odpowiedniej części w celu pokrycia należności Najemcy, wynikających z Umowy, w szczególności wynagrodzenia za najem, opłat dodatkowych lub szkód, w tym szkód wynikających z naruszenia postanowień Umowy lub Regulaminu. Niewykorzystana kaucja lub jej część podlega zwrotowi na rzecz Najemcy po zakończeniu najmu.

§5
PRAWA I OBOWIĄZKI WYNAJMUJACEGO

 1. Wynajmujący wyda Najemcy zarezerwowany Samochód kompletny, w stanie technicznym umożliwiającym prawidłowe korzystanie z Samochodu wraz z jednym kompletem kluczyków i niezbędnymi dokumentami.
 2. Wynajmujący jest uprawniony do zainstalowania w Samochodzie urządzenia GPS.

§6

PRAWA I OBOWIĄZKI NAJEMCY. ZASADY UŻYWANIA SAMOCHODU

 1. Najemca jest zobowiązany w szczególności do:
  1. Posiadania przy sobie niezbędnych dokumentów w trakcie korzystania z Samochodu;
  2. Korzystania z Samochodu zgodnie z jego przeznaczeniem, stosowania się do zaleceń producenta odnośnie używania Samochodu, zwłaszcza w odniesieniu do odpowiedniego rodzaju paliwa;
  3. Dbania o pojazd w zakresie jego stanu technicznego, czystości, stanu wizualnego, jak również zabezpieczenia przed kradzieżą, utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem lub przed uzyskaniem dostępu przez osoby trzecie;
  4. Uzupełnienia i wymiany płynów eksploatacyjnych i żarówek w trakcie trwania najmu;
  5. Zabezpieczenia dokumentów i kluczyków przed dostępem osób trzecich, zagubieniem, zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą;
  6. Korzystania z Samochodu zgodnie z przepisami prawa;
  7. Przestrzegania dobowego limitu kilometrów, jeżeli taki limit został ustalony.
 2. Najemca powstrzyma się od:
  1. Prowadzenia Samochodu pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających lub innych środków mogących wpływać na możliwość prowadzenia Samochodu;
  2. Dokonywania w Samochodzie zmian, przeróbek, ulepszeń, modyfikacji, w szczególności poprzez dodanie lub odjęcie elementów wyposażenia;
  3. Korzystania z Samochodu niezgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym;
  4. Posłużenia się Samochodem w celu popełnienia przestępstwa lub w związku z przestępstwem;
  5. Palenia w Samochodzie jakichkolwiek wyrobów, zwłaszcza tytoniu oraz e-papierosów lub umieszczania w Samochodzie rzeczy mogących pozostawić zapach, kolor, substancję lub w inny sposób wpłynąć na stan Samochodu;
  6. Przewożenia większej liczby osób lub większej masy ładunku niż dopuszczalna dla danego Samochodu;
  7. Holowania innych pojazdów bądź przyczep lub wykorzystywania Samochodu do uruchomienia innego pojazdu;
  8. Wykorzystania Samochodu do udziału w wyścigach, rajdach lub innych zawodach.
 3. Najemca ani Kierujący Samochodem nie jest uprawniony do wyjazdu Samochodem poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez uprzedniej zgody Wynajmującego.
 4. Najemca ani Kierujący Samochodem nie jest uprawniony do udostępnienia Samochodu osobie trzeciej, do jego podnajęcia, użyczenia lub do przeniesienia praw
  i obowiązków, wynikających z Umowy na osobę trzecią bez uprzedniej zgody Wynajmującego.
 5. Wynajmujący jest uprawniony do zweryfikowania uprawnień osoby trzeciej przed udzieleniem zgody, o której mowa w ust. 4, jak również w czasie trwania Umowy.
 6. Najemca jest odpowiedzialny za przestrzeganie warunków najmu przez kierującego pojazdem.
 7. Najemca jest zobowiązany do zwrotu Samochodu w miejscu i w czasie określonym w Umowie, w stanie nieuszkodzonym, kompletnym i czystym, z paliwem w takiej ilości, jaka była na początku najmu.
 8. W razie opóźnienia Najemcy w zwrocie Samochodu, Wynajmujący jest uprawniony do żądania naprawienia szkody w postaci szkody poniesionej i utraconych korzyści.
 9. Jeżeli Samochód zostanie wyłączony z ruchu z przyczyn niezależnych od Najemcy, Najemca może zastąpić uszkodzony Samochód innym, o podobnym standardzie.

§7
USZKODZENIE, ZNISZCZENIE LUB UTRATA SAMOCHODU

 1. W przypadku kradzieży, utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Samochodu, Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Wynajmującego oraz właściwego organu, w tym Policji.
 2. Najemca jest również zobowiązany do takiego zabezpieczenia Samochodu, które uniemożliwi jego dalsze uszkodzenie, całkowite uszkodzenie lub utratę.
 3. W razie uszkodzenia Samochodu, Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej, zgodnie z postanowieniami Umowy, w wysokości i na warunkach określonych w Umowie.
 4. Pojazd będący przedmiotem najmu posiada ważne ubezpieczenie OC, AC i NNW. Najemcę obwiązują wszystkie warunki ubezpieczeniowe określone przez firmę ubezpieczeniową, w szczególności dotyczące utraty pojazdu wraz z dokumentami.
 5. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody oraz zobowiązuje się do ich pokrycia w całości w przypadku:
  - umyślnego działania lub powstałe w skutek rażącego niedbalstwa;
  - uszkodzenia opon, felg, wnętrza pojazdu, w tym pozostawienia trwałych plam na tapicerce;
  - prowadzenia Samochodu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych, bądź bez ważnego prawa jazdy;
  - nie zwrócenia dowodu rejestracyjnego lub kluczyków gdy pojazd został skradziony;
  - ucieczki z miejsca wypadku;
  - wyjazdu pojazdem za granicę bez zgody Wynajmującego;
  - odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela z winy Najemcy;
  - braku szczegółowego opisu okoliczności powstania szkody lub niedostarczenia wymaganych dokumentów.
 6. W przypadku uszkodzenia pojazdu z winy Najemcy poza granicami kraju, Najemca zobowiązuje się pokryć koszty holowania pojazdu do granicy Polski.
 7. Odpowiedzialność Najemcy z tytułu zaistnienia szkody komunikacyjnej, parkingowej lub kradzieżowej ogranicza się (z zastrzeżeniem §7 ust. 5 Umowy) do udziału własnego, płatnego bezpośrednio po zakończeniu najmu. W przypadku gdy wartość szkody jest mniejsza niż wartość udziału własnego, udział własny najemcy równy jest wartości szkody. Wartość szkody ustalana jest na podstawie kosztorysu ASO dealera marki wypożyczonego pojazdu. Udział własny nie obowiązuje w przypadku szkód
  z ustalonym sprawcą zdarzenia, w którym najemca nie jest sprawcą zdarzenia, co zostało potwierdzone przez Policję i pozwala to na likwidację szkody z polisy sprawcy.
 8. Najemca może skorzystać z odpłatnego zniesienia udziału własnego, według stawek z cennika.
 9. Zniesienie udziału własnego oraz limitu dizennego przejechanych kilometrów nie ma zastosowania jeśli rezerwacja nie jest w całości opłacona.
 10. Jeżeli kierowca spowodował wypadek znajdując się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających lub w chwili zdarzenia nie posiadał ważnego prawa jazdy, START Car Rent Sp. z o.o. sp. k. zastrzega sobie prawo do dochodzenia dodatkowego odszkodowania za poniesione szkody i straty materialne.
 

§8
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przechowywane w Samochodzie, przewożone w Samochodzie lub w jakikolwiek sposób powiązane z Samochodem przez Najemcę, Kierującego Samochodem lub osobę wskazaną przez Najemcę. Najemca zwolni Wynajmującego od odpowiedzialności względem osób trzecich, związanej z przewożonymi rzeczami.
 2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za delikty, jakiekolwiek szkody, niewykonanie jakichkolwiek obowiązków, w tym uiszczenia stosownych opłat parkingowych lub przejazdowych, wykroczenia lub przestępstwa popełnione w trakcie trwania Umowy przez Najemcę, Kierującego Samochodem lub osobę, której udostępniono Samochód. Wynajmujący jest uprawniony do przekazania właściwym organom informacji o osobie korzystającej z Samochodu w danym czasie.

§9
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Najemca będący konsumentem jest uprawniony do odstąpienia od Umowy najmu zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Odstąpienia dokonuje się poprzez złożenie Wynajmującemu oświadczenia o odstąpieniu w siedzibie Wynajmującego, pocztą na adres Wynajmującego wskazany w Regulaminie, pocztą elektroniczną na adres info@start.rent, telefonicznie pod numerem telefonu 22 1202221 Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi Załącznik do Regulaminu.
 2. W razie dokonania rezerwacji i/lub zawarcia Umowy, której wykonanie ma nastąpić przed upływem 14 dni, Najemca będący konsumentem odbierając Samochód wyraża zgodę na wykonanie Umowy i przyjmuje do wiadomości, iż oznacza to brak możliwości odstąpienia od Umowy.

§10
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. W razie nienależytego wykonania najmu przez Wynajmującego lub w razie naruszenia przez Wynajmującego postanowień Umowy lub Regulaminu, Najemca będący konsumentem jest uprawniony do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacje mogą być składane osobiście w siedzibie Wynajmującego lub w miejscu odbioru lub zwrotu Samochodu, wysyłane pocztą do siedziby Wynajmującego, telefonicznie pod numerem telefonu 22 1202221 lub pocztą elektroniczną na adres info@start.rent
 3. Reklamacja powinna zawierać przynajmniej imię i nazwisko, dane kontaktowe, oznaczenie konkretnej umowy najmu, jak również opis nieprawidłowości i zastrzeżeń Najemcy, wysokość kwoty do wypłaty, numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty, adres i formę, w jakiej ma być odesłania odpowiedź na reklamację, podpis osoby składającej reklamację w przypadku reklamacji pisemnej.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni. Odpowiedź na Reklamację zostanie przekazana Najemcy w formie papierowej lub na innym trwałym nośniku.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Najemcę będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php; https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php .
 6. Najemca będący konsumentem ma w szczególności następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Zwrócenie się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego z wnioskiem o rozpatrzenie sporu wynikającego z umowy (http://www.spsk.wiih.org.pl/)
  2. Zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o podjęcie działań mediacyjnych w celu polubownego zakończenia sporu pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą (np. http://www.wiih.org.pl/index.php?id=137)
  3. Skorzystanie z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich)

§11
DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe Najemcy będą przetwarzane przez Wynajmującego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z oświadczeniem Najemcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, zawartym w Umowie.
 2. Oświadczenie zawarte w Umowie dotyczy w szczególności takich danych jak imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz numer rachunku bankowego na potrzeby wykonania Umowy oraz rozliczeń z tym związanych, jak również na potrzeby postępowania reklamacyjnego.
 3. Udostępnienie przez Najemcę danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu prawidłowej realizacji Umowy.
 4. Najemca ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia.
 5. Administratorem danych osobowych jest Wynajmujący.

§12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w postanowieniach Regulaminu lub w Umowie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Na życzenie Najemcy niniejszy Regulamin może być przesłany droga elektroniczną na wskazany przez zainteresowanego adres mailowy.

 

WYNAJMUJĄCY NAJEMCA

…………………………………….…

……………………………………….
 

 

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników.
Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.